Novice

Izvedba kabelske kanalizacije RTP Grosuplje-RP Škofljica II faza

30 Avgust, 2012

Izvedba kabelske kanalizacije RTP Grosuplje-RP Škofljica II faza

Družba Hidrotehnik je izvedla dela 2. Faze povezave kabelske kanalizacije RTP Grosuplje-RP Škofljica med Šmarjem Sap in naseljem Sela pri Grosupljem. Izvedena je bila elektrokabelska trasa v skupni dolžini 3500 m.

Območje naselja Škofljica ni imelo zagotovljenega dvostranega napajanja z SN električno energijo. Zato se je podjetje Elektro Ljubljana odločilo izvesti kabelsko kanalizacijo s pripadajočimi glavnimi vozlišči in pomožnimi linijskimi jaški ter 20kv SN kablovod na odseku med RTP Grosuplje in Škofljico. Projekt je razdeljen na tri faze.

Več...

Rekonstrukcija in premostitve hudournika v SC Planica

20 Avgust, 2012

Rekonstrukcija in premostitve hudournika v SC Planica

Dne 20.08.2012 je družba Hidrotehnik z naročnikom Zavod za šport Republike Slovenije Planica podpisala pogodbo o izvedbi projekta Rekonstrukcija in premostitve hudournika v SC Planica. V sklopu del bo izvedena ureditev zgornjega in srednjega odseka hudournika Nadiža.

Investitor Zavod za šport RS Planica želi obnoviti in razširiti obstoječi kompleks skakalnic v Planici ter zgraditi novi "Nordijski center Planica". Iz urbanistične zasnove območja je razvidno, da območje predvidenega Nordijskega centra Planica sestavljajo:

Več...

Povzetek 17. seje skupščine družbe HIDROTEHNIK d.d. Ljubljana

19 Julij, 2012

Povzetek 17. seje skupščine družbe HIDROTEHNIK d.d. Ljubljana

Uprava družbe HIDROTEHNIK d.d. Ljubljana obvešča delničarje, da je bilo na 17. seji skupščine delničarjev dne 19.7.2012 ob 9.00 uri prisotnih 84,71 % (štiriinosemdeset celih enainsedemdeset odstotkov) delnic z glasovalno pravico.

 

Predlagani sklepi št. 1, 2.1, 2.2 in 3 so bili na skupščini delničarjev soglasno sprejeti. Skupščina je podelila razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2011. Na podlagi sprejetega sklepa o uporabi bilančnega dobička se bo delničarjem izplačala dividenda v skladu s pogoji, določenimi v tem sklepu.

Več...

Otvoritev prenovljenega Grudnovega nabrežja

18 Julij, 2012

Otvoritev prenovljenega Grudnovega nabrežja

S prenovo Grudnovega nabrežja v skrčenem območju od rečnega korita do žive meje, klopi in iztekov klančin v prečni smeri na Ljubljanici, se je investitor Turizem Ljubljana, MOL lotil še enega dela rečne promenade. Tako udejanja postopno prenovo poteze vzdolž struge Ljubljanice, ki jo pokriva celosten projekt Prenove prostorskih in naravnih prvin porečja Ljubljanice od Špice do Šentjakobskega mostu.

Družba Hidrotehnik d.d. je projekt prenove Grudnovega nabrežja II. faza uspešno izvedla v času od 19.3.2012 do 9.7.2012.

Več...

Strani