Spremljanje naravnega širjenja struge Save pri Šentjakobu

04 Januar, 2019

V sodelovanju z UL BF Oddelkom za gozdarstvo smo opravili snemanje s kopterjem na območju struge reke Save pri Šentjakobu. Spremljanje in čim boljše razumevanje naravnih erozijskih procesov, sprememb rečnega režima in delovanja zgrajenih usmerjevalnih ureditev je ključnega pomena za ustrezno načrtovanje in izvajanje bodočih vzdrževalnih del in ureditev.

Na območju 25,6 ha je bilo zajetih 290 fotografij (80 % prekrivanje), izdelan oblak točk (gostota 469 točk/m3), pravi orto foto posnetek (velikost slikovne celice 3 cm) ter digitalni model releifa (velikost slikovne celice 10 cm). Točnost georeferenciranja (23 talnih kontrolnih točk) oblaka točk znaša 0,020 m (RMSE).

Namen snemanja je spremljanje, analiza in večje razumevanje časovnega in prostorskega poteka naravnih erozijskih procesov širjenja struge v zadnjih 6 letih na tem odseku in presoja delovanja izvedenih usmerjevalnih ureditev. Znano je, da naravna širitev struge na tem odseku ni potekala kontinuirano, temveč zgolj ob nekaj enkratnih dogodkih ob preseženih »kritičnih« pretočnih količinah in višinah vodne gladine. Tovrstni razvojni izsledki so ključnega pomena za ustrezno načrtovanje in izvajanje bodočih vzdrževalnih del, za prenos pozitivnih izkušenj in novih znanj sonaravnega urejanja vodotokov ter uspešnih načinov načrtnega izboljševanja hidromorfološkega stanja vodotokov. Tako projektiranje kot izvedbo na tem odseku Hidrotehnik izvaja v okviru koncesijske dejavnosti obvezne državne gospodarske javne službe na področju urejanja voda pod nadzorom Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektorja območja Srednje Save.

Reka Sava je imela na območju Ljubljanske kotline v preteklosti zelo razgibano strugo s številnimi meandri, stranskimi rokavi in prodišči v skupni širini reke od 200 do 1000 m, kar je lepo razvidno na starih vojaških zemljevidih iz časov Avstro-Ogrske. Pred več kot 100 leti je bila Sava na celotni dolžini od Mednega do sotočja s Kamniško Bistrico in Ljubljanico (ca. 17 km) regulirana na strugo širine 40 do 60 m.

Obravnavani odsek od avtocestnega mostu v Šentjakobu do desnega zavoja v skupni dolžini ca. 1 km je del t.i. »testnega odseka« (ca. 5 km) Save od AC Šentjakob do sotočja z rekama Kamniško Bistrico in Ljubljanico, kjer razmere dopuščajo, da si Sava ponovno širi svojo – sedaj preozko - strugo. Proces širitve sicer ne more potekati nenadzorovano zato se postopoma izvajajo določeni usmeritveni vodarski posegi – predvsem v obliki jezbic oz. odbijačev, ki usmerjajo tok reke.

Kratka novica o tem je objavljena tudi na Facebook strani Katedre za krajinsko znanost in geoinformatiko.

Ortofoto posnetek in digitalni model reliefa obravnavanega odseka Save
Jezbice na zunanji, konkavni strani desne krivine struge Save v bližini naselja Brinje
Zanimiv pogled iz zraka na sipino na konveksni strani krivine, kjer prihaja do odlaganja
Še en pogled iz zraka na območju jezbic
Pogled na Savo v smeri gorvodno proti AC mostu
Pogled na Savo v smeri dolvodno proti Brinjam
Konkavni breg je podvržen eroziji na konveksnen bregu pa prihaja do odlaganja (nastanek naplavišč/sipin
Pogled iz desnega brega Save na območje izvedenih usmerjevalnih objektov in sipine