Sanacijska in ureditvena dela na hudourniškem območju Jepihovec

05 Februar, 2018

Hidrotehnik je v drugi polovici leta 2017 skupaj s podizvajalcem Nivo EKO uredil hudourniško območje hudournika Jepihovec, ki je bilo v ujmi 2016 povsem razdejano. Dela so bila izvedena v okviru izvajanja sanacijskih ukrepov na območju porečja Savinje, financiranega s strani države.

Na glavni strugi in nekaterih pritokih so bila izvedena dela za umiritev globinske in bočne erozije (z izgradnjo ustalitvenih hudourniških pregrad in pragov, zavarovanjem dna in bregov …), ukrepi za nadzor nad prekomernim premeščanjem erozijskega materiala iz zaledja (izgradnja zaplavnih hudourniških pregrad in namestitev lovilne mreže), ureditev ustreznih premostitev, umiritev plazljivih brežin in plazišč (izgradnja podpornih in opornih zidov, ukrepi odvodnjavanja), sanacija in zaščita vodnih zajetij ter sanacija nekaterih odsekov cestišč in gozdnih poti.

Jepihovec je izrazit hribovski hudournik, zlivno območje pa se nahaja v hribovju pod Kopitnikom zahodno od Rimskih toplic. Obsega podolgovato in v zgornjem teku relativno globoko dolino Jepihovca, v katero se v srednjem teku pri Mačku steka večji levi pritok, ki izvira pod zaselkom Turje.

Med ujmo 29. avgusta 2016 je bilo hudourniško območje Jepihovca zelo razdejano, zaradi pojava masovnega transporta plavin in ekstremne hudourniške erozije so nastale obsežne in zelo hude poškodbe v glavni strugi, pritokih in zaledju, na nezaščitenih brežinah in priobrežnih površinah. Na pretežnem delu srednjega teka Jepihovca je bila zasuta ali odnešena lokalna cesta, v zalednem delu v zgornjem teku pa je bil popolnoma uničen in odnešen 20 m odsek gozdne ceste. Zatrpani, poškodovani ali popolnoma uničeni so bili vsi prepusti v območju prečkanja hudournika, tako na glavni strugi kot pritokih. V spodnjem in delno srednjem teku je bila struga na več daljših odsekih popolnoma zasuta, prav tako pa tudi posamezni stanovanjski in gospodarski objekti, ki ležijo v vplivnem območju vodotoka. Tako v območju struge hudournika kot tudi izven nje so se zaradi neugodne geološke podlage na več odsekih sprožili številni manjši in večji usadi ter posamezni plazovi, posledično je bila zasuta hiša pri Mačku, ogroženi so bili še drugi stanovanjski in gospodarski objekti ter prometna infrastruktura.

Izvedena obsežna sanacijska in ureditvena dela zmanjšujejo stopnjo ogroženosti pred hudourniškimi poplavami in nevarnimi erozijskimi pojavi v primeru bodočih ekstremnih vremenskih padavinskih pojavov oz. v primeru nastopa visokih hudournih voda.

Serija hudourniških pregrad na desnem pritoku Jepihovca
Hudourniška zaplavna pregrada na desnem pritoku Jepihovca
Serija hudourniških pregrad na desnem pritoku Jepihovca
Ureditev levega pritoka hudournika Jepihovec
Hudourniška zaplavna pregrada na Jepihovcu
Hudourniška zaplavna pregrada na Jepihovcu pri hiši Turje 51
Nova, ustreznejša premostitev na desnem pritoku Jepihovca
Nova, ustreznejša premostitev na hudourniku Jepihovec
Uničen odsek gozdne ceste z neprimernimi in zasutimi propusti
Saniran odsek gozdne ceste z novim propustom in podprtimi brežinami
Saniran odsek gozdne ceste z novim propustom; dodatno zaščiten pred plavinami s pregrado nad potjo
Saniran odsek gozdne ceste z novim propustom; dodatno zaščiten pred plavinami s pregrado nad potjo
Posebni bager "pajek" je v zahtevnih delovnih pogojih nepogrešljiv
Posebni bager "pajek" je v zahtevnih delovnih pogojih nepogrešljiv
Faza izkopa (s pikiranjem) za temeljenje
Odvažanje viška materiala
Podporni zid ščiti dovozno pot pod plazljivim pobočjem
Podporni zid ščiti dovozno pot pod plazljivim pobočjem
Strojna mehanizacija v suhi hudourniški strugi
Serija prečnih hudourniških objektov umirja erozijske procese in zmanjšuje neželeno prekomerno sproščanje in premeščanje erozijskega materiala v dolino
Zaplavna hudourniška pregrada nad gozdno potjo (izza nje je hudourniška lovilna mreža)
Nov ustreznejši propust na gozdni poti (pogled gorvodno)
Nov ustreznejši propust na gozdni poti (pogled dolvodno)
Serija prečnih hudourniških objektov podpira erodibilna pobočja, umirja erozijske procese in zmanjšuje neželeno prekomerno sproščanje in premeščanje erozijskega materiala v dolino