Sanacija in rekonstrukcija zadrževalnika Podutik na Glinščici

17 Junij, 2019

Za naročnika, Mestno občino Ljubljana, je Hidrotehnik v letu 2019 izvedel sanacijo suhega zadrževalnika in rekonstrukcijo iztočnega objekta zadrževalnika nad Podutiško cesto na Glinščici. S tem je izboljšana poplavna varnost na območju zadrževalnika, poplavne razmere dolvodno pa se ne poslabšujejo.

V zadrževalnik poleg Glinščice doteka tudi pritoka iz naselja Krivec. V sklopu sanacije je bil očiščen teren in 360 metrov strug, ki so tudi dodatno urejene. Območje zadrževalnika je poglobljeno, da se je dosegla večja koristna prostornina retencijskega prostora, ter na osrednjem delu tudi stalna ojezeritev (cca. 5.500 m2). Spremenjen je iztočni objekt z odprtino, skozi katero bodo odtekale višje vode, ki dolvodno ne povzročajo poplavne nevarnosti. Na brežinah ojezeritve je nasut peščen gramozni material, okolica pa je ustrezno zatravljena.

Objekt deluje brez hidromehanske opreme s konstantno iztočno odprtino. Pričakuje se, da bo v prihodnje potrebnih manj intervencij pri naraščanju pretokov Glinščice na lokaciji iztoka iz zadrževalnika.

V primeru izgradnje zadrževalnika na Glinščici gorvodno od Kozakove ulice, bo zadrževalnik Podutik služil za zadrževanje visokih vod pritoka iz Krivca. V tem primeru bo verjetno možno zmanjšanje odtočne odprtine, kar bo imelo dodatni vpliv na zmanjšanje poplavne nevarnosti dolvodno.

Zadrževalnik na Glinščici nad Podutiško cesto
Na osrednjem delu zadrževalnika je vzpostavljena stalna ojezeritev
Obrežje je posuto s prodom in dostopno za sprehajalce
Območje zadrževalnika je zatravljeno, predvideva pa se tudi ureditev sprehajalnih poti in mostovža – brvi preko mokrišča zadrževalnika, informacijskega centra in otroških igrišč.
V sklopu del so bili urejeni tudi določeni odseki struge Glinščice in pritoka iz naselja Krivec.
V sklopu del je bila izvedena tudi odstranitev lovilnih grablje iztočnega objekta
Zadrževalnik Podutik v Podutiku; tudi priložnost za vzpostavitev bolj aktivnega stika lokalnega prebivalstva in obiskovalcev z vodnimi in obvodnimi površinami
Zadrževalnik Podutik izboljšuje poplavno varnost na območju zadrževalnika, poplavne razmere dolvodno pa se ne poslabšujejo