Povzetek 15. seje skupščine družbe Hidrotehnik d.d. Ljubljana:

02 Avgust, 2010

Uprava družbe Hidrotehnik d.d. Ljubljana obvešča delničarje, da je bilo na 15. seji skupščine delničarjev dne 26.7.2010 ob 12.00 uri prisotnih 62,76 % (dvainšestdeset celih šestinsedemdeset odstotkov) delnic z glasovalno pravico.

Predlagani sklepi št. 1, 2, 4 in 5 so bili na skupščini delničarjev soglasno sprejeti. Skupščina je podelila razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2009. Glede obravnave in sprejema uporabe bilančnega dobička za leto 2009, katerega se je obravnavalo pod številko 3 dnevnega reda, je bil na skupščini podan nasprotni predlog delničarja, ki je bil soglasno sprejet. Na podlagi sprejetega sklepa se bo delničarjem izplačala dividenda v skladu s pogoji, določenimi v sprejetem sklepu.

Družba je sprejela nov statut, ki predstavlja implementacijo spremenjenih in kogentnih norm Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS št. 65/2009) o plačilih članov nadzornega sveta, o sklicu skupščine, o obveščanju delničarjev ter o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini. Spremembe statuta pa se nanašajo tudi na uskladitev šifranta dejavnosti z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti, razširitev dejavnosti družbe ter sprejem novega znaka družbe, kar vse je razvidno iz statuta.

V Ljubljani, dne 2.8.2010

Martin Plut, direktor