MNENJE POSLOVODSTVA GLEDE PREVZEMNE PONUDBE

10 Oktober, 2016

Na podlagi 34. člena Zakona o prevzemih uprava družbe HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d. d. (v nadaljevanju: ciljna družba), objavlja

mnenje poslovodstva glede prevzemne ponudbe,

ki jo je prevzemnik PERSPEKTIVA DZU, upravljanje podjetij in poslovne storitve, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana (nadaljevanju: prevzemnik), objavil 6.10.2016 v časniku Finance.

1. Izvod prevzemne ponudbe in prospekta je poslovodstvo ciljne družbe prejelo 6.10.2016.

2. Uprava ciljne družbe na podlagi navedb v Prevzemni ponudbi in Prospektu za odkup delnic družbe HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d. d. ter informacij, ki jih je posredoval prevzemnik, ocenjuje, da je izvedba prevzema v dolgoročnem interesu ciljne družbe, saj ji zagotavlja finančne temelje za poslovanje v skladu z zastavljeno strategijo in dodatne možnosti za razvoj. Uprava ocenjuje, da bo prevzem ciljni družbi zagotavljal nadaljnje opravljanje in razvoj dejavnosti. Iz prospekta izhaja, da prevzemnik ne načrtuje spremembe politike zaposlovanja ali kraja opravljanja dejavnosti ciljne družbe. Prav tako uprava ciljne družbe po izvedenem prevzemu ne pričakuje in ne načrtuje sprememb na teh področjih.

3. Uprava ciljne družbe izjavlja, da med prevzemnikom in upravo ciljne družbe ni dogovorov glede prevzemne ponudbe.

4. Uprava ciljne družbe izjavlja, da ni dogovora med upravo ciljne družbe in prevzemnikom o načinu izvrševanja glasovalnih pravic iz delnic, katerih imetnik je prevzemnik in družbe, ki z njim delujejo usklajeno.

5. Poslovodstvo ciljne družbe nima v lasti delnic ciljne družbe.

6. Zadnje revidirano letno poročilo ciljne družbe se nanaša na leto 2015 in je dostopno na spletni strani www.ajpes.si. Knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe je na dan 31.12.2015 znašala 24,18 EUR.

7. Mnenje poslovodstva ciljne družbe o prevzemni ponudbi je uprava ciljne družbe posredovala tudi predstavnikom delavcev.

 

Ljubljana, 10.10.2016

Predsednik uprave

   Klemen Zajc