Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami

07 April, 2017

HIDROTEHNIK je v začetku leta 2017 izvedel serijo ozaveščevalnih dogodkov »Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami«. Dogodki (6x) za osnovne šole in za občane (6x) so potekali v sklopu projekta FRISCO1, strateškega projekta, katerega cilj je zmanjšati poplavno ogroženost na porečjih Dragonje, Kolpe, Bregane, Sotle, Drave in Mure in se izvaja v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška. Več na spletni strani projekta Frisco 1.

Slovenski partnerji projekta FRISCO1 »S čezmejnim sodelovanjem do zmanjšanja poplavne ogroženosti« so Ministrstvo za okolje in prostor RS, Agencija RS za okolje, Direkcija RS za vode, Uprava RS za zaščito in reševanje ter Inštitut za hidravlične raziskave. Omenjeni partnerji so s svojim aktivnim sodelovanjem na dogodkih v veliki meri prispevali k njihovi uspešnosti.

Cilj aktivnosti je bila doseči višjo raven ozaveščenosti o poplavni ogroženosti vseh deležnikov ter njihovo izboljšano ozaveščenost in usposobljenost v kontekstu pomena izvajanja samozaščitnih in vzajemnih ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti. Poleg ostalih ukrepov namreč s svojo pripravljenostjo in pravilnim ukrepanjem k zmanjšanju škode ob poplavah veliko prispeva tudi vsakdo izmed nas.

Dogodek za prebivalce porečij je bil razdeljen v 4 dele: predstavitve strokovnjakov (HIDROTEHNIK, ARSO, MORS-URSZR); vprašanja udeležencev/razprava; zaključna zahvala lokalnim soorganizatorjem in udeležencem ter prošnja udeležencem, da izpolnijo evalvacijske vprašalnike ter se zadržijo tudi na neformalnem delu; neformalno druženje ob pogostitvi in ogledu maket, ki ponazarjajo s poplavami povezane procese.

Izkazalo se je, da prebivalci razmeroma dobro poznajo hidrološke napovedi in opozorila ter ustrezno ravnanje pred, med in po poplavami ter da pozdravljajo nameščanje oznak gladin preteklih visokih voda; v veliki večini pa pogrešajo doslednejše vzdrževanje vodotokov in vodne infrastrukture in si želijo hitrejše, bolj učinkovito zmanjševanje poplavne ogroženosti ter bolj ažurne informacije.

Delavnice za otroke so bile zastavljene interaktivno (vprašanja za učence, delo po skupinah), multisenzorno (audio, video, makete) in z elementi utrjevanja snovi. V osnovnih šolah smo šolsko uro začeli z zvokom sirene, ki oznanja neposredno nevarnost poplave, nato je vodarski strokovnjak Hidrotehnika s pomočjo video posnetkov poplav v Sloveniji predstavil različne vrste poplav ter 5 ključnih sklopov ukrepov, za katere je pomembno, da jih učenci poznajo. Sledilo je delo po skupinah, ko so se učenci razdelili v 4 skupine in obiskali 4 točke/makete: Ob maketah, ki so ponazarjale delovanje zadrževalnika visokih voda, vodozadrževalno in varovalno funkcijo gozda ter plazenje tal in izbruhe hudournikov, ki pogosto spremljajo poplave, so si vodarski strokovnjaki prizadevali povečati njihovo razumevanje nevarnosti poplavnih dogodkov, zaradi česar se lahko bolje zavedajo tudi tega, kako pomembno je poznavanje in izvajanje samozaščitnih ukrepov. Ob maketi kranjske stene oz. lesene kašte, zelene infrastrukture, ki je vpisana tudi v register slovenske kulturne dediščine in torej plod slovenskega znanja, so spoznali tudi okolju prijazno tehniko (iz rešetkasto sestavljenih debel in kamna), ki se uporablja pri urejanju vodotokov in sanaciji erozijskih žarišč ter pogojno stabilnih pobočij. V OŠ Sečovlje in Razkrižje smo predstavili tudi maketo dveh protipoplavnih nasipov in opozorili kaj gre pri takih objektih "lahko narobe". Šolsko uro smo zaključili s povzetkom spoznanj, ko smo učence pozvali, naj nam povedo, kaj so se naučili, ter z zahvalo za njihovo sodelovanje, ko smo jim predstavili in razdelili darila projekta FRISCO1. Ob koncu delavnice smo učence opozorili na poplavo določenega dne v njihovi bližini ter jim, kjer je to bilo mogoče, pokazali fotografije (ali video posnetke) tega dne. Z vsemi oz. nekaterimi med njimi smo po delavnici šli do mesta, kjer smo skupaj postavili trajno oznako dosega visokih voda.

Na spletni strani projekta FRISCO 1 so za vse delavnice objavljena poročila, številne fotografije in 13 videozapisov (1 skupni video ter 12 za vsak dogodek posebej). Iskreno vabljeni k ogledu, še posebej zapisov z osnovnošolskih delavnic, kjer so mladi udeleženci v svojih izjavah, poleg zadovoljstva nad delavnicami, pokazali svojo ozaveščenost ter samozavestni in optimistični pogleda v prihodnost (Ena izmed njihovih izjav: "Zdi se mi pomembno, da mladi vemo o poplavah čim več, ker živimo na poplavnem območju, pa ker smo prihodnost, pa se bo kdo od nas mogoče navdušil in morda naredil kaj novega v tej smeri.").

Povezava: Kratki opisi dogodkov s fotografijami

Povezava: Videozapisi dogodkov

V sklopu delavnic smo izdelali tudi brošuro "Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami", ki vključuje koristne opomnike in informacije za odrasle in mladino.

Projekt FRISCO 1