Hidrotehnik na dogodkih ob svetovnem dnevu voda

22 Marec, 2019

Hidrotehnik je 22.3. v sklopu odprtih vrat Direkcije RS za vode (DRSV), ob svetovnem dnevu voda, na terenu predstavil jezbice na Savi na levem bregu Save pod naseljem Brinje pri Šentjakobu v občini Dol pri Ljubljani. Dan prej je Hidrotehnik v okviru projekta Frisco 2.1, na Osnovni šoli Podčetrtek izvedel izobraževalni dogodek, namenjen osnovnošolskim otrokom, ki se ga je udeležilo 30 učencev.

Ogleda vodne infrastrukture na Savi sta se med drugim udeležila tudi župan občine Dol pri Ljubljani Željko Savič, direktorica Urada za upravljanje z vodami na DRSV mag. Suzana Stražar ter vodja območne enote ZVNRS Ljubljana Gregor Daneu. Jezbice so bile izvedene v poletnih mesecih lanskega leta, ravno v času ogleda, pa so delavci Hidrotehnika zaključevali ozelenitvena dela.

Pri pripravi projekta sanacije tega odseka Save, ki leži v varovanem območju Nature 2000, je bilo zelo pomembno sodelovanje z Zavodom za varstvo narave (ZVNRS) in Zavodom za ribištvo.

Tako je za razliko od starejših zavarovanj brežin Save nastala razgibana sonaravna ureditev, ki varuje kmetijske površine pred erozijo in hkrati omogoča življenjski prostor za redke in ogrožene živalske vrste. Jezbice na Savi so tako čvrst korak v smeri »Ne prezrimo nikogar«, ki je geslo letošnjega svetovnega dneva voda.

Glavni namen ozaveščevalne delavnice 21.3. na OŠ Podčetrtek pa je bila seznanitev učencev o vrstah in pomenu samozaščitnega ravnanja pred, med in po poplavah in ob spremljajočih nevarnih pojavih, kot so zemeljski plazovi. Najzanimivejši in zabavni del delavnice je skupno interaktivno simuliranje naravnih procesov in pojavov na maketah. Navdušeni učenci ob nazornih (in tudi otipljivih in »mokrih«) prikazih poplav, plazov, hudourniških izbruhov in porušitev protipoplavnih nasipov bolj doživeto sprejemajo opozorila in priporočila za pravilno samozaščitno ravnanje.

V povezavi s projektom Frisco 2.1 je bilo učencem s pomočjo nazorne demonstracije na maketi vodnega zadrževalnika razloženo delovanje pregrade Vonarje. Tudi v tem primeru je bil poudarek na ustreznem previdnostnem ukrepanju v primeru povečane ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda. Nikoli namreč ne smemo pozabiti, da 100% varnost pred naravnimi nesrečami ne obstaja.

Čeprav je bilo na omenjenih dogodkih v ospredju zmanjševanje ogroženosti pred poplavami in erozijo, pa je urejanje voda neločljivo povezano z varstvom voda in odločanjem o rabi voda. S preventivnim delovanjem na področju urejanja voda, usmerjenostjo v trajnostni razvoj ter skrbnim odnosom do narave Hidrotehnik izkazuje družbeno odgovornost do sedanjih in prihodnjih generacij.

Dodatne informacije:

Izkušeni projektant Stanko Silan je predstavil celostno problematiko urejanja Save in z udeleženci delil razmislek o vzrokih poseganja v prostor skozi zgodovino.
Sava pod naseljem Brinje pri Šentjakobu – pogled dolvodno
Izvedena rešitev zavarovanja brežine omogoča naravne sukcesijske procese v smeri življenjskih prostorov za redke in ogrožene živalske vrste.
Ravno v času ogleda, so delavci Hidrotehnika zaključevali ozelenitvena dela.
Uvodoma je učence pozdravila in nagovorila Alenka Zupančič, vodja DRSV sektorja območja Savinje.
Za mlade je pomembno, da poznajo institucije in njihove vloge s področja varstva pred naravnim in drugimi nesrečami.
Najzanimivejši in zabavni del delavnice je skupno interaktivno simuliranje naravnih procesov in pojavov na maketah.
Maketa, na kateri učenci s pomočjo pršilke »simulirajo dež« in hude nevihte, pri čemer se na pobočju sprožajo usadi, plazovi in hudourniške poplave. Seveda se ob tem ni varno zadrževati na mostičku nad hudournikom.