Visoke vode dne 27. in 28.10.2012 na povodju reke Soče

29 Oktober, 2012

Zaradi obilne količine padavin dne 27.10.2012 je prišlo na celotnem porečju reke Vipave, Soče in Idrijce do hitrega naraščanje vodotokov in do poplavljanja.

POREČJE REKE VIPAVE

Zaradi obilne količine padavin dne 27.10.2012 je prišlo na celotnem porečju reke Vipave do hitrega naraščanje vodotokov. Že v jutranjih urah je močno narasla Vrtojbica. Prav tako je narasla reka Vipava v spodnjem toku vendar v dopoldanskem času še ni prihajalo do razlivanja po poplavnih območjih. Vsi pritoki Vipave v spodnjem toku so imeli povišan vodostaj. Najvišja sta bila vodostaja Vrtojbice in Lijaka. Vodostaj Branice v dopoldanskem času ni bil izrazito povečan. Vipava v srednjem in zgornjem toku je imela povišan vodostaj vendar nekoliko manj kot v spodnjem toku. Prav tako vsi pritoki vključno s Hubljem, Močilnikom, Belo. V popoldanskem času so se padavine začele stopnjevati in proti večeru dosegle maksimum, ki je bil najbolj izrazit prav v spodnjem toku reke Vipave. Izredno hitro so narasli in začeli poplavljati vsi pritoki reke Vipave. Poplavljala je Vrtojbica v Vrtojbi, Bazaršček na Bazari in Volčji Dragi, Renc in Oševljek v Renčah, Lepenjšček v Šempasu, Lamovšček v Volčji Dragi, Bukovški potok v Bukovici, Lijak na Vogrskem, Glinek in Prvač v Prvačini in ostali pritoki Vipave iz strani Šempasa gorvodno proti Ajdovščini. Najbolj silovito je poplavljal in transportiral velike količine naplavin potok Potok v naselju Potok in Draga pri Dornberku. Struga potoka je na nekaterih mestih popolnoma zasuta. Poplavljenih je bilo veliko stanovanjskih objektov. Prav tako je hitro začela naraščati tudi reka Vipava in poplavljati.

V večernih urah so bile močne padavine prisotne tudi na območju Ajdovščine. Močno je narasla reka Vipava in Hubelj z Lokavščkom. Prav tako so narasli vsi pritoki Vipave med Ajdovščino in Saksidom. Najbolj je narasel in premeščal velike količine naplavin Vrtovinček. Njegova struga je na nekaterih lokacija popolnoma zasuta z naplavinami. Prav tako so poplavljali in premeščali velike količine naplavin Jevšček, Skrivšek, Kamnejski potok, Košivec, Malenšček, Konjščak Perilo in ostali pritoki Vipave. V zgornjem toku padavine niso bile tako intenzivne. Vipava med Vipavo in Ajdovščino je poplavljala na območjih vsakoletnih poplav. Vodostaji Močilnika, Bele in ostalih pritokov so bili visoki vendar ni prihajalo do obsežnejših razlivanj izven korit strug.

POREČJE REKE SOČE

Zaradi padavin je prišlo na celotnem porečju Soče do naraščanja vodotokov. Vodostaji na porečju Soče so bili povsod povišani. Do razlivanj vode iz struge je prihajalo samo na nekaterih najbolj izpostavljenih delih strug. Do razlivanja vode izven struge je prišlo na Čepovanskem potoku v Čepovanu. Vodotoki v Goriških Brdih so imeli povišane vodostaje, vendar do večjih razlivanj vode ni prihajalo. 

Vsi vodotoki na Tolminskem, Kobariškem in Bovškem so imeli povišan vodostaj, ki se je do 30.10.2012 povsod znižal. Do večjih razlivanj vode izven strug ni prišlo nikjer. So se pa vse obstoječe poškodbe na brežinah vodotokov izrazito povečale (Lepenjica, Soča pod Čezsočo, Soča pri Podklopci, Soča pod vtokom Volarije, Nadiža pod Borjano, …). V strugi Lepenjice v Koncu so bili opaženi večji nanosi prodnega materiala.

POREČJE REKE IDRIJCE

Zaradi padavin je prišlo na celotnem porečju Idrijce do naraščanja vodotokov. Idrijca je poplavljala na območjih vsakoletnih poplav. Poplavila je cesto med Spodno Idrijo in Idrijo.  Visoke vodostaje so imeli tudi pritoki Idrijce in sicer Kanomljica, Nikova, Trebuščica, Bača. Na območju Cerknega padavnine niso bile tako intenzivne zato Cerknica in Zapoška s pritoki nista imeli izrazito povišanega vodostaja.

 

Visoke vode
Visoke vode
Visoke vode
Visoke vode
Visoke vode
Visoke vode
Visoke vode
Visoke vode