22. seja skupščine delničarjev družbe HIDROTEHNIK d.d.

12 Januar, 2017

Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statuta družbe HIDROTEHNIK
Vodnogospodarsko podjetje d.d., na predlog glavnih delničarjev družbe PERSPEKTIVA FT d.o.o.,
družbe CGP, d.d. in družbe PERSPEKTIVA DZU, d.o.o., sklicuje uprava družbe                        
                               
 
            22. sejo skupščine delničarjev družbe HIDROTEHNIK d.d.,
 
 
ki bo v ponedeljek, 13.02.2017, ob 9.00 uri, na sedežu družbe na Slovenčevi ulici 97, 1000
Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom: 
 
1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
    skupščine 
 
    Predlog sklepa:
 
    Na predlog uprave skupščina družbe sprejme sklep:
 
    1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
 
    1.2. Izvolijo se delovna telesa skupščine. 
 
2. Prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja 
 
    Predlog sklepov: 
 
    Družbe PERSPEKTIVA DZU, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, PERSPEKTIVA
    FT d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, in CGP, d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000
    Novo mesto (v nadaljevanju skupaj: glavni delničar ali prevzemnik), kot glavni delničar
    družbe HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.d., Slovenčeva ulica 97, 1000
    Ljubljana, skladno z določbami 68. člena Zakona o prevzemih (Ur. l. RS, št. 79/2006 s
    sprem.; v nadaljevanju: ZPre-1) in določbami 384. člena Zakona o gospodarskih družbah
    (Ur. l. RS, št. 42/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZGD-1) skupščini predlagajo sprejem
    naslednjega sklepa:
 
    2.1. Ugotavlja se, da so družbe PERSPEKTIVA DZU, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000
           Ljubljana, PERSPEKTIVA FT d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, in CGP,
           d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju skupaj: glavni delničar
           ali prevzemnik) imetnice skupno 356.786 navadnih kosovnih delnic družbe
          HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.d., Slovenčevi ulici 97, 1000
          Ljubljana, matična številka: 5142342000 (v nadaljevanju: HIDROTEHNIK d.d. ali
          družba) z oznako VHLG in ISIN kodo SI0031105511 (v nadaljevanju tudi: delnice
          družbe), ki ob upoštevanju 2. odstavka 384. člena ZGD-1 in 2. odstavka 528. člena
          ZGD-1 skupaj predstavljajo 92,79 % delež v družbi, pri čemer je glavni delničar ta
          delež imetništva delnic družbe dosegel na podlagi prevzemne ponudbe za odkup
          delnic družbe, izvedene v skladu z določbami ZPre-1 in na podlagi dovoljenja
          Agencije za trg vrednostnih papirjev, št. št. 40201-11/2016-9 z dne 05.10.2016, za
          prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe HIDROTEHNIK d.d., trajajoče od
          vključno 06.11.2016 do vključno 30.11.2016 (v nadaljevanju: Prevzemna ponudba).
          Uspešen izid Prevzemne ponudbe glavnega delničarja je bil ugotovljen z odločbo
          Agencije za trg vrednostnih papirjev, št. 40201-11/2016-23, z dne 05.12.2016.
          Navedeno, skladno z določbami 68. člena ZPre-1, predstavlja podlago za sprejem
          tega sklepa skupščine o izključitvi manjšinskih delničarjev družbe HIDROTEHNIK
          d.d.
 
          2.2. Vse delnice družbe HIDROTEHNIK d.d., katerih imetnik ni glavni delničar, se
                 prenesejo na glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine, katere višina je
                določena v 2.5. točki tega sklepa skupščine in bo izplačana manjšinskim delničarjem
                oziroma upravičencem iz 2.4. točke tega sklepa.
 
          2.3. Z vpisom tega sklepa o prenosu delnic v sodni register, skladno s 387. členom ZGD-
                 1, preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. 
 
          2.4. Do denarne odpravnine za prenos delnic po tem sklepu so upravičeni:
                  o v primeru, ko so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet zastavne
                    pravice: zastavni upnik, v korist katerega je bila ta pravica vpisana na dan vpisa
                    sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register; 
                  o v drugih primerih: manjšinski delničarji, ki so vpisani v centralnem registru kot
                     imetniki delnic na dan vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v
                     sodni register.
 
           2.5. Glavni delničar je v skladu z določbami 2. odstavka 68. člena ZPre-1 dolžan
                  upravičencem plačati denarno odpravnino v znesku 18,65 EUR za vsako delnico
                  družbe HIDROTEHNIK d.d., ki je enaka znesku denarnega izplačila za delnico, ki je
                  bil določen v Prevzemni ponudbi.
 
           2.6. Glavni delničar bo upravičencem, za katere bo imel popolne in pravilne podatke za
                  izplačilo, denarno odpravnino iz točke 2.5. tega sklepa izplačal najkasneje v roku 15
                  dni po vpisu sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register.
                  Skupščina pooblašča družbo, da posreduje glavnemu delničarju potrebne podatke,
                  s katerimi razpolaga, za izplačilo denarne odpravnine upravičencem. Manjšinski
                 delničarji oz. upravičenci do denarne odpravnine so dolžni posredovati glavnemu
                 delničarju oziroma družbi HIDROTEHNIK d.d. potrebne podatke za izplačilo
                 najkasneje naslednji dan po presečnem dnevu.
 
           2.7. Skupščina pooblašča poslovodstvo glavnega delničarja, da na podlagi vpisa sklepa
                  o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register, poda KDD – Centralni
                  klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, nalog in s KDD sklene pogodbo za prenos
                  delnic družbe HIDROTEHNIK d.d. z računov manjšinskih delničarjev na račun
                  glavnega delničarja. 
 
 
3. Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja pri sestavi in
    revidiranju letnega poročila družbe 
 
    Predlog sklepa: 
 
    Na predlog družbe PERSPEKTIVA DZU, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana,
    PERSPEKTIVA FT d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, in CGP, d.d., Ljubljanska
    cesta 36, 8000 Novo mesto,skupščina družbe sprejme sklep:
 
    3.1. Za sestavo in revidiranje računovodskih izkazov družbe, za obdobje 5 let, se
           uporabljajo mednarodni standardi računovodskega poročanja.
 
 
Udeležba na skupščini 
 
Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo samo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic
vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (presečni dan), to je dne 09.02.2017, ter ki svojo udeležbo na skupščini
družbe prijavijo osebno ali pisno s priporočeno pošiljko, ki prispe na sedež družbe najpozneje
konec četrtega dne pred skupščino.
 
Delničarji uresničujejo svoje pravice osebno, po zakonitem zastopniku ali po pooblaščencu.
Pooblastilo mora biti pisno ter ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
 
Delničarji in pooblaščenci družbi izkažejo osebno identiteto z osebno izkaznico oziroma drugim
dokumentom z osebnimi podatki z značajem javne listine s sliko, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra. 
 
Udeleženci skupščine se pol ure pred zasedanjem identificirajo in podpišejo seznam
udeležencev. 
 
 
Zahteve in predlogi delničarjev
 
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni
obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali obrazložitev točke dnevnega
reda, če skupščina pri takšni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa. Uprava družbe bo v
skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica
skupščine.
 
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skupščine.
Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in
za katere bo delničar pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali
nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov
predlog.
 
Morebitni nasprotni in drugi predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo
biti družbi sporočeni ter razumno utemeljeni v pisni obliki v sedmih dneh po objavi tega sklica
skupščine. 
 
 
Pravica do obveščenosti in razpoložljivost gradiva za skupščino
 
Delničarji lahko na skupščini družbe uresničujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1.
odstavkom 305. člena ZGD-1. 
 
Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe vsak delovni dan
med 10. in 12. uro od objave sklica dalje do dneva seje skupščine. 
 
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov s popolnimi obrazložitvami in drugimi gradivi
iz tretjega odstavka 386. člena ZGD-1 in drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled
delničarjem družbe v tajništvu družbe na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenčevi ulici 97, 1000
Ljubljana, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00
do 12.00 in na spletni strani družbe http://www.hidrotehnik.si/. 
 
 
 
V Ljubljani, dne 11.01.2017
 
                                                                                                 Predsednik uprave:
                                                                                                    Klemen Zajc