21. seja skupščine delničarjev družbe HIDROTEHNIK d.d.

17 Junij, 2016

Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.d. sklicuje uprava družbe

 

21. redno sejo skupščine delničarjev družbe HIDROTEHNIK d.d.,

 

ki bo v četrtek, 21.07.2016, ob 9.00 uri, na sedežu družbe na Slovenčevi ulici 97, 1000 Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

1.       Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa:

1.1.  Izvolijo se delovna telesa skupščine.

2.       Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2015, poročilom nadzornega sveta o delu ter o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2015, odločitev o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice za poslovno leto 2015.

Predlog sklepov:

    Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina družbe sprejme sklepe:

      2.1.  Bilančni dobiček, ugotovljen  na dan 31.12.2015 v višini 2.290.822,75 EUR se   

              razdeli na naslednji način:

-        za izplačilo dividend v bruto znesku 499.813,60 EUR oziroma bruto 1,30 EUR na delnico,

-        preostali del bilančnega dobička v višini 1.791.009,16 EUR ostane nerazporejen.

               Dividende se izplačajo delničarjem, ki so vpisani v delniški knjigi na dan zasedanja skupščine. Dividende se izplačajo delničarjem v roku do 01.10.2016.

2.2.  Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2015.

2.3.  Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2015.

3.       Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovno leto 2016.

Predlog sklepa:

    Na predlog nadzornega sveta skupščina družbe sprejme sklep:

     3.1.    Skupščina za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2016  imenuje revizijsko družbo DINAMIC d.o.o. iz Novega mesta.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo samo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je dne 17.7.2016, ter ki svojo udeležbo na skupščini družbe prijavijo osebno ali pisno s priporočeno pošiljko, ki prispe na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

Delničarji uresničujejo svoje pravice osebno, po zakonitem zastopniku ali po pooblaščencu. Pooblastilo mora biti pisno ter ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Delničarji in pooblaščenci družbi izkažejo osebno identiteto z osebno izkaznico oziroma drugim dokumentom z osebnimi podatki z značajem javne listine s sliko, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Udeleženci skupščine se pol ure pred zasedanjem identificirajo in podpišejo seznam udeležencev.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina pri takšni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skupščine. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Morebitni nasprotni in drugi predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti družbi sporočeni ter razumno utemeljeni v pisni obliki v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine.

Pravica do obveščenosti in razpoložljivost gradiva za skupščino

Delničarji lahko na skupščini družbe uresničujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe vsak delovni dan med 10. in 12. uro od objave sklica dalje do dneva seje skupščine.

V Ljubljani, dne 17.6.2016

Predsednik uprave:

Klemen Zajc