18. seja skupščine delničarjev družbe HIDROTEHNIK d.d. Ljubljana.

04 Junij, 2013

Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe objavlja direktor družbe HIDROTEHNIK d.d. Ljubljana,

POPRAVEK SKLICA

18. seje skupščine delničarjev družbe HIDROTEHNIK d.d. Ljubljana.

Skupščina družbe HIDROTEHNIK d.d. Ljubljana bo v četrtek (in ne sredo), 04.07.2013, ob 9.00 uri, v prostorih družbe, Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana.

Direktor:
Srečko Judar

Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe sklicuje direktor družbe HIDROTEHNIK d.d. Ljubljana,

18. sejo skupščine delničarjev družbe HIDROTEHNIK d.d. Ljubljana,

ki bo v sredo, 04.07.2013, ob 9.00 uri, v prostorih družbe, Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana, ob prisotnosti vabljenega notarja, z naslednjim dnevnim redom:

 1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

  Predlog sklepa:

  • za predsednico zasedanja skupščine se izvoli Andreja Štefančič.
  • za preštevalca glasov se imenujeta Miran Brvar in Maja Zupin.
  • na skupščini je prisoten vabljeni notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.
 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za leto 2012, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice

  2.1. Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička:

  Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2012 v višini 2.503.572,17 EUR se razdeli na naslednji način:

  • za izplačilo dividend v bruto znesku 499.813,60 EUR oziroma bruto 1,30 EUR na delnico,
  • preostali del bilančnega dobička v višini 2.003.758,57 EUR ostane nerazporejen.

  Dividende se izplačajo delničarjem, ki so vpisani v delniški knjigi na dan zasedanja skupščine. Dividende se izplačajo delničarjem v devetdesetih dneh po sklepu skupščine.

  2.2. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu:

  1. Skupščina podeli razrešnico članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2012.

  2. Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2012.

 3. Imenovanje članov nadzornega sveta

  Predlog sklepa:

  1. Za nadomestnega člana nadzornega sveta se namesto Martina Štubljarja za mandatno obdobje od dne 03.07.2013 do 19.12.2013 imenuje mag. Martin Gosenca.

  2. Za člana nadzornega sveta se za 4 letni mandat, ki se prične z dnem 20.12.2013, imenujeta Denis Novak in mag. Martin Gosenca.

  3. Skupščina se seznani, da je bila v nadzorni svet kot predstavnica delavcev izvoljena Valentina Rutar.

 4. Sprememba skrajšane firme in statuta družbe

  Predlog sklepa:

  Sprejmejo se predlagane spremembe statuta družbe glede skrajšane firme družbe, glede prečiščenja seznama dejavnosti in glede razširitve dejavnosti družbe, glede preštevilčenja točk v statutu, glede uprave družbe ter glede objave sklica skupščine.

  Sprememba statuta družbe začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

 5. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovno leto 2013

  Predlog sklepa:

  Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2013 se imenuje revizijsko družbo DINAMIC, d.o.o., Novo mesto.

 6. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe

  Predlog sklepa:

  Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov družbe HIDROTEHNIK d.d., imenuje revizijsko družbo VALUTA, družba za revizijo d.o.o., Slovenska ulica 39, Maribor. Posebni revizor naj preveri vodenje poslov v obdobju zadnjih 5 let od dneva sprejema tega sklepa in sicer naslednjih:

  • vsa dana posojila družbe Hidrotehnik d.d.,
  • kapitalsko ustreznost družbe in sposobnost njenega nadaljnjega poslovanja na dan 31.12.2012,
  • obseg morebitnega okoriščanja drugih družb ali večinskih delničarjev prek povezanih oseb na račun družbe Hidrotehnik d.d.,
  • ugotovitev potrebnosti sklepanja vseh podjemnih pogodb, dajanja poslov drugim družbam in obseg morebitnega okoriščanja poslovnih partnerjev na račun družbe Hidrotehnik, d.d.

  Posebni revizor pri preveritvi vodenja poslov presodi posle z vidika ustreznosti sprejema odločitve (s pravno-formalnega vidika in z vidika ekonomske upravičenosti), izvedbe poslov (z vidika transparentnosti, gospodarnosti, pravno-formalne smotrnosti, ustreznosti zavarovanj) in vpliva poslov na poslovanje družbe (z vidika izpostavljenosti tveganju in finančno-računovodskega vidika).

  Posebni revizor je dolžan skladno z določilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo in se v omenjenem poročilu opredeliti do vseh v skupščinskem sklepu navedenih poslov.

Predlagatelji sklepov

Sklepe, navedene pod točkami 1., 2., 4. in 6. dnevnega reda, predlagata direktor družbe in nadzorni svet, sklep pod točko 3. in 5. dnevnega reda pa nadzorni svet.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in sestavljeno skladno z določbami ZGD-1 ter ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava družbe prejme njihovo prijavo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pisno pooblastilo mora biti priloženo prijavi.

Delničarji in pooblaščenci družbi izkažejo osebno identiteto z osebno izkaznico oziroma drugim dokumentom z osebnimi podatki z značajem javne listine s sliko, zakoniti zastopniki pa še z dokazilom o upravičenosti zastopanja.

Udeleženci skupščine se pol ure pred zasedanjem identificirajo in podpišejo seznam udeležencev.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina pri takšni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa. Uprava družbe bo v skladu s 3. odst. 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skupščine. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Morebitni nasprotni in drugi predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti družbi sporočeni ter razumno utemeljeni v pisni obliki v 7 dneh po objavi tega sklica skupščine.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe vsak delovni dan med 10. in 12. uro od objave sklica dalje do dneva seje skupščine.

Direktor:
Srečko Judar

Povzetek 17. seje skupščine družbe HIDROTEHNIK d.d. Ljubljana:

Uprava družbe HIDROTEHNIK d.d. Ljubljana obvešča delničarje, da je bilo na 17. seji skupščine delničarjev dne 19.7.2012 ob 9.00 uri prisotnih 84,71 % (štiriinosemdeset celih enainsedemdeset odstotkov) delnic z glasovalno pravico.

Predlagani sklepi št. 1, 2.1, 2.2 in 3 so bili na skupščini delničarjev soglasno sprejeti. Skupščina je podelila razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2011. Na podlagi sprejetega sklepa o uporabi bilančnega dobička se bo delničarjem izplačala dividenda v skladu s pogoji, določenimi v tem sklepu.

V Ljubljani, dne 12.7.2011

Martin Plut, direktor

Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe sklicuje direktor družbe HIDROTEHNIK d.d. Ljubljana,

17. sejo skupščine delničarjev družbe HIDROTEHNIK d.d. Ljubljana,

ki bo v četrtek,19.07.2012, ob 9.00 uri, v prostorih družbe, Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana, ob prisotnosti vabljenega notarja, z naslednjim dnevnim redom:

 1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

  Predlog sklepa:

  • za predsednico zasedanja skupščine se izvoli Andreja Štefančič.
  • za preštevalca glasov se imenujeta Miran Brvar in Franci Lorbek.
  • na skupščini je prisoten vabljeni notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.
 2. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za leto 2011, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice

  2.1. Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička:

  Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2011 v višini 2.501.424,45 EUR se razdeli na naslednji način:

  • za izplačilo dividend v bruto znesku 692.049,60 EUR oziroma bruto 1,80 EUR na delnico,
  • preostali del bilančnega dobička v višini 1.809.374,85 EUR ostane nerazporejen.

  Dividende se izplačajo delničarjem, ki so vpisani v delniški knjigi na dan zasedanja skupščine. Dividende se izplačajo delničarjem v šestdesetih dneh po sklepu skupščine.

  2.2. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu:

  Skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2011.

 3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovno leto 2012

  Predlog sklepa:

  Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2012 se imenuje revizijsko družbo DINAMIC, d.o.o., Novo mesto.

Predlagatelji sklepov

Sklep, naveden pod točko 2. dnevnega reda predlagata direktor družbe in nadzorni svet, sklep pod točko 3. dnevnega reda pa nadzorni svet.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in sestavljeno skladno z določbami ZGD-1 ter ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava družbe prejme njihovo prijavo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pisno pooblastilo mora biti priloženo prijavi.

Delničarji in pooblaščenci družbi izkažejo osebno identiteto z osebno izkaznico oziroma drugim dokumentom z osebnimi podatki z značajem javne listine s sliko, zakoniti zastopniki pa še z dokazilom o upravičenosti zastopanja.

Udeleženci skupščine se pol ure pred zasedanjem identificirajo in podpišejo seznam udeležencev.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina pri takšni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa. Uprava družbe bo v skladu s 3. odst. 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skupščine. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Morebitni nasprotni in drugi predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti družbi sporočeni ter razumno utemeljeni v pisni obliki v 7 dneh po objavi tega sklica skupščine.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe vsak delovni dan med 10. in 12. uro od objave sklica dalje do dneva seje skupščine.

Direktor:
Martin Plut

Povzetek 16. seje skupščine družbe Hidrotehnik d.d. Ljubljana:

Uprava družbe Hidrotehnik d.d. Ljubljana obvešča delničarje, da je bilo na 16. seji skupščine delničarjev dne 12.7.2011 ob 9.00 uri prisotnih 62,76 % (dvainšestdeset celih šestinsedemdeset odstotkov) delnic z glasovalno pravico.

Predlagani sklepi št. 1, 2.1, 2.2 in 3 so bili na skupščini delničarjev soglasno sprejeti. Skupščina je podelila razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2010. Na podlagi sprejetega sklepa o uporabi bilančnega dobička se bo delničarjem izplačala dividenda v skladu s pogoji, določenimi v tem sklepu.

V Ljubljani, dne 12.7.2011

Martin Plut, direktor

Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe sklicuje direktor družbe HIDROTEHNIK d.d. Ljubljana,

16. sejo skupščine delničarjev družbe HIDROTEHNIK d.d. Ljubljana,

ki bo v torek, 12.07.2011, ob 9.00 uri, v prostorih družbe, Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana, ob prisotnosti vabljenega notarja, z naslednjim dnevnim redom:

 1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

  Predlog sklepa:

  • za predsednico zasedanja skupščine se izvoli Andreja štefančič.
  • za preštevalca glasov se imenujeta Miran Brvar in Franci Lorbek.
  • na skupščini je prisoten vabljeni notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.
 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za leto 2010, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice

  2.1. Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička:

  Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2010 v višini 1.463.120,80 EUR se razdeli na naslednji način:

  • za izplačilo dividend v bruto znesku 499.813,60 EUR oziroma bruto 1,30 EUR na delnico,
  • preostali del bilančnega dobička v višini 963.307,20 EUR ostane nerazporejen.

  Dividende se izplačajo delničarjem, ki so vpisani v delniški knjigi na dan zasedanja skupščine. Dividende se izplačajo delničarjem v šestdesetih dneh po sklepu skupščine.

  2.2. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu:

  Skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2010.

 3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovno leto 2011

  Predlog sklepa:

  Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2011 se imenuje revizijsko družbo DINAMIC, d.o.o., Novo mesto.

Predlagatelji sklepov

Sklep, naveden pod točko 2. dnevnega reda predlagata direktor družbe in nadzorni svet, sklep pod točko 3. dnevnega reda pa nadzorni svet.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in sestavljeno skladno z določbami ZGD-1 ter ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava družbe prejme njihovo prijavo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pisno pooblastilo mora biti priloženo prijavi.

Delničarji in pooblaščenci družbi izkažejo osebno identiteto z osebno izkaznico oziroma drugim dokumentom z osebnimi podatki z značajem javne listine s sliko, zakoniti zastopniki pa še z dokazilom o upravičenosti zastopanja.

Udeleženci skupščine se pol ure pred zasedanjem identificirajo in podpišejo seznam udeležencev.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina pri takšni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa. Uprava družbe bo v skladu s 3. odst. 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skupščine. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Morebitni nasprotni in drugi predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti družbi sporočeni ter razumno utemeljeni v pisni obliki v 7 dneh po objavi tega sklica skupščine.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe vsak delovni dan med 10. in 12. uro od objave sklica dalje do dneva seje skupščine.

Direktor:
Martin Plut

Povzetek 15. seje skupščine družbe Hidrotehnik d.d. Ljubljana:

Uprava družbe Hidrotehnik d.d. Ljubljana obvešča delničarje, da je bilo na 15. seji skupščine delničarjev dne 26.7.2010 ob 12.00 uri prisotnih 62,76 % (dvainšestdeset celih šestinsedemdeset odstotkov) delnic z glasovalno pravico.

Predlagani sklepi št. 1, 2, 4 in 5 so bili na skupščini delničarjev soglasno sprejeti. Skupščina je podelila razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2009. Glede obravnave in sprejema uporabe bilančnega dobička za leto 2009, katerega se je obravnavalo pod številko 3 dnevnega reda, je bil na skupščini podan nasprotni predlog delničarja, ki je bil soglasno sprejet. Na podlagi sprejetega sklepa se bo delničarjem izplačala dividenda v skladu s pogoji, določenimi v sprejetem sklepu.

Družba je sprejela nov statut, ki predstavlja implementacijo spremenjenih in kogentnih norm Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS št. 65/2009) o plačilih članov nadzornega sveta, o sklicu skupščine, o obveščanju delničarjev ter o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini. Spremembe statuta pa se nanašajo tudi na uskladitev šifranta dejavnosti z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti, razširitev dejavnosti družbe ter sprejem novega znaka družbe, kar vse je razvidno iz statuta.

V Ljubljani, dne 2.8.2010

Martin Plut, direktor

Na podlagi določil Statuta družbe Hidrotehnik d.d. Ljubljana sklicuje uprava družbe Hidrotehnik d.d. Ljubljana, Slovenčeva ulica 97, Ljubljana

15. letno skupščino družbe Hidrotehnik d.d. Ljubljana,

ki bo potekala dne 26.7.2010 ob 12. uri v prostorih družbe na Slovenčevi ulici 97 v Ljubljani ob prisotnosti vabljenega notarja.

Predlog dnevnega reda:

 1. Proceduralna vprašanja: otvoritev skupščine družbe, ugotovitev prisotnosti in imenovanje delovnih teles skupščine

  Direktor družbe bo začel skupščino ter podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodil Miha Mušič kot predsednik. Preštevalca glasov bosta Jana Kovačič Pavasović in Sašo štampe.

 2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta
   
 3. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2009

  Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

  1. 3.1. Skupščina na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta k predlogu uprave o uporabi bilančnega dobička sprejme sklep:

   Bilančni dobiček na dan 31.12.2009 v višini 1.114.286,00 EUR se razdeli na naslednji način:

   • za izplačilo dividend v bruto znesku 0,85 EUR na delnico,
   • preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen,
   • izplačilo nagrade upravi v višini 25.500,00 EUR.

   Dividende se izplačajo delničarjem, ki so vpisani kot imetniki delnic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d. na dan zasedanja skupščine. Dividende se izplačajo v roku trideset dni po zasedanju skupščine.

 4. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

  Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

  1. 4.1. Skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2009.
   
 5. Sprememba statuta družbe

  Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

  1. 5.1. Statut družbe se uskladi z določbami veljavnega Zakona o gospodarskih družbah o plačilih članov nadzornega sveta, o sklicu skupščine in obveščanju delničarjev ter o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini. Sprejmejo se predlagane spremembe statuta družbe glede razširitve dejavnosti in glede novega znaka družbe.

   Sprememba statuta družbe začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

 6. Imenovanje revizorja za leto 2010:

  Predlog sklepa nadzornega sveta:

  1. 6.1. Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2010 se imenuje DINAMIC d.o.o., revizijska družba, Topliška cesta 2a, 8000 Novo mesto.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

 • ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe s priporočeno pošiljko najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (konec dne 22.7.2010) in
 • ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno predložiti družbi pooblastilo. Delničarji oz. njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD - 1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skupščine. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300. oz. 301. člena ZGD-1, in sicer:

 • ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
 • ki bodo razumno utemeljeni,
 • za katere bo delničar - predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal

predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah revizorja ni treba utemeljiti.

Gradivo in dostopnost dokumentov:

Gradivo za skupščino je dostopno na sedežu družbe na naslovu Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana, v tajništvu uprave vsak delovnik od 9 - 12 ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Ta sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe www.hidrotehnik.si

Pravica do obveščenosti:

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD - 1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidence in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Hidrotehnik d.d. Ljubljana
Martin Plut, direktor