Vzdrževalna dela na Iški med Vrbljenami in Tomišljem

30 Oktober, 2018

V letu 2018 je Hidrotehnik v sklopu vzdrževalnih del saniral staro regulacijo reke Iške med Vrbljenami in Tomišljem, dolvodno od mostu, kjer struga zavije levo, v dolžini ca. 240 m. Porušeni stari kamnito-betonski zidovi so bili odstranjeni, oblikovani so bili ustrezni pretočni profili z blagimi nakloni brežin in zemljatim visokovodnim nasipom. Mestoma so bila v obliki kamnite drče izvedena zavarovanja pred globinsko erozijo ter v obliki kamnitih reber obrežna zavarovanja v suho pred bočno erozijo.

V sklopu ureditve so bila izvedena tudi obrežna rebra iz lesenih pilotov in sidranih debel ter skalnih samic v peti brežin, prodni zadrževalnik; predvideni pa so tudi različni tipi zasaditev brežin s pionirsko in avtohtono vegetacijo – tako za zaščito pred erozijo kot za pospešitev sukcesijskega zaraščanja in vzpostavljanja ugodnih habitatnih pogojev za rastline in živali. Izvedena revitalizacijska dela, zlasti točkovne ureditve, upoštevajo predvideno erozijsko dinamiko visokih voda in namensko omogočajo postopno naravno »strukturiranje« brežin v danih okvirih ureditve. Po zaključenih delih se bo izvedel odkup zemljišč, da bo stanje ustrezalo novi, večji površini vodnega zemljišča Iške na tem odseku.

Struga Iške je sicer na obravnavanem odseku večino leta suha, ob intenzivnem deževju pa so bili na vodomerni postaji Iška vas zabeleženi tudi zelo visoki pretoki (septembra 2010 ca. 90 m3/s ali novembra 2014 ca. 85 m3/s). Na fotografijah je možno primerjati stanje v času suhe struge (20.10.2018) in v času pretoka ca. 7 m3/s (30.10.2018). Obstoječe razmere na obravnavani lokaciji in stanje na gorvodnih in dolvodnih odsekih so omogočali ureditev pretočnih razmer za visoke vode s ca. 10-letno povratno dobo.

Iška med Vrbljenami in Tomišljem (pretok ca. 7m3/s, 30.10.2018)
Suha struga Iške med Vrbljenami in Tomišljem (20.10.2018)
Iška med Vrbljenami in Tomišljem – pogled dolvodno
Iška med Vrbljenami in Tomišljem – pogled dolvodno (suha struga, vidna obrežna zavarovanja in protipoplavni nasip za pogoste visoke vode)
Iška med Vrbljenami in Tomišljem – pogled gorvodno (suha struga)
Iška med Vrbljenami in Tomišljem – pogled gorvodno
Zavarovanja za ustalitev nivelete in poseganja v premeščanje plavin
Iška v času pretoka ca. 7 m3/s
Stara porušena regulacija na Iški iz betonskih in kamnitih strmih zidov
Obrežna zavarovanja iz kamna v suho, reber iz lesenih oblic in vrbovih ščetk
Iška med Vrbljenami in Tomišljem – pogled gorvodno
Iška med Vrbljenami in Tomišljem – pogled dolvodno