Hidrotehnik gradi kanalizacijski sistem in obnavlja vodovodno omrežje v občini Pivka

18 April, 2013

Družba Hidrotehnik skupaj s partnerji CGP iz Novega mesta in družbo Grafist iz Kopra gradi kanalizacijski sistem v aglomeraciji Pivka. Do leta 2015 je predvidena izgradnja prek 12 km kanalizacije z 8 črpališči. Po izgradnji celotnega sistema kanalizacije je predvideno, da bo priključenost na odvajanje in čiščenje odpadnih vod 100%. Investicija se izvaja v okviru projekta "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (1. sklop) - izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Občini Pivka".

Istočasno z izgradnjo fekalne kanalizacije je predvidena sanacija oziroma prestavitev obstoječe kanalizacije, ki bo nato služila kot meteorna kanalizacija ter obnova vodovodnega omrežja, izgradnja optičnega omrežja in ureditev ulic. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Varstvo okolja – področje voda«; prednostne usmeritve: »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.Na razpisu za sredstva so v tem projektu lahko nastopale občine ob porečju reke Ljubljanice in sicer le tiste aglomeracije, ki so po državnem Operativnem programu odvajanja in čiščenja odpadnih vod presegale višino aglomeracije 2.000 PE. V Občini Pivka je to le ena aglomeracija in sicer aglomeracija Pivka, v katero spadajo naselja Pivka s Hrastjem in Petelinje.

Vir: Novice na spletnem portalu občine Pivka in dokumentcija družbe Hidrotehnik:
PODPIS POGODB ZA IZGRADNJO KANALIZACIJSKEGA IN VODNEGA SISTEMA V OBČINI PIVKA
Obvestilo o zaporah ceste - izgradnja kanalizacijskega in vodovodnega omrežja (Prečna ulica)
Obvestilo o zaporah ceste - izgradnja kanalizacijskega in vodovodnega omrežja (Hrastje)

 

kanalizacijski sistem Pivka
kanalizacijski sistem Pivka
kanalizacijski sistem Pivka
kanalizacijski sistem Pivka
kanalizacijski sistem Pivka
kanalizacijski sistem Pivka
kanalizacijski sistem Pivka
kanalizacijski sistem Pivka