Zgodovina družbe Hidrotehnik

1945 Družba Hidrotehnik d.d. Ljubljana ima korenine v ustanovitvi Glavne uprave za vodno gospodarstvo pri Ministrstvu za gradnje LRS, ustanovljene leta 1945. Glavna uprava je imela več vodnogospodarskih uprav kot terenskih organov, med njimi VGU za Gornjo Savo v Ljubljani.

1958 Leta 1958 je bila Sekcija za zgornjo Savo reorganizirana v Vodno skupnost za ljubljanski okraj in leta 1960 preimenovana v Vodno skupnost Ljubljanica - Sava.

1965 Družba je bila vpisana v register podjetij pri Okrožnem sodišču v Ljubljani dne 19. 7. 1965, in sicer kot Vodna skupnost Ljubljanica - Sava, sedež Črtomirova ulica 8, Ljubljana. Novo podjetje je nastalo s tem, da je Vodna skupnost Ljubljanica - Sava v skladu z določili 121. člena v zvezi z 18. členoma Temeljnega zakona o vodah (SFRJ 13/65) spremenila status v podjetje.

1967 Dne 15.6.1967 se je podjetju pripojila Vodna skupnost za meliorizacijo Ljubljanskega barja, Ljubljana.

1975 Dne 23. 4. 1975 je v sodni register vpisano konstituiranje delovne organizacije s TOZD z nazivom Vodnogospodarsko podjetje Ljubljana, p.o.

1977 Dne 14. 3. 1977 se je spremenilo ime podjetja, in sicer v Vodnogospodarsko podjetje Hidrotehnik Ljubljana p.o., v kateri sestavi so bili: TOZD Hidrogradnje,TOZD Hidroinženiring in Skupne službe (DSSS).

1987 Dne 28. 4. 1987 se je TOZD Hidroinženiring izločil iz VGP Hidrotehnik in postal samostojno podjetje.

1997 Na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij ter Zakona o gospodarskih družbah se je družba Hidrotehnik v letu 1997 preoblikovala v delniško družbo Hidrotehnik Vodnogospodarsko podjetje d.d. Ljubljana.

2008 V maju mesecu se je država umaknila iz lastniške strukture družbe, od julija meseca pa delnice družbe ne kotirajo več na borzi.

Deželni zakonik (PDF)

Tromostovje
Tromostovje