Objave / obvestila

OBJAVA O PRIPOJITVI DRUŽBE PERSPEKTIVA DZU d.o.o.

 
Družba HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d. d., Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana obvešča javnost o prejetem pisnem obvestilu s strani družbe PERSPEKTIVA FT d.o.o., da se je družba PERSPEKTIVA DZU, upravljanje podjetij in poslovne storitve, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana pripojila k družbi PERSPEKTIVA FT d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana. Pripojitev družbe PERSPEKTIVA DZU, d.o.o. je bila vpisana v sodni register dne 13.01.2017, s tem dnem je prevzemna družba PERSPEKTIVA FT d.o.o. kot univerzalna pravna naslednica vstopila v vsa pravna razmerja prevzete družbe, ki je zaradi izvedbe pripojitve prenehala.
Glede na navedeno sta glavna delničarja od vključno dne 13.01.2017 družba PERPEKTIVA FT d.o.o. in družba CGP d. d.
 
Ljubljana, 20.01.2017
 
                                                                                         Predsednik uprave
                                                                             
                                                                                           Klemen Zajc
 
 

OBJAVA O PRIDOBITVI VEČ KOT ČETRTINE DELNIC VHLG

Na podlagi  četrtega odstavka 532. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006, s spremembami in dopolnitvami), družba HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.d., Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana, obvešča javnost o prejetem pisnem obvestilu s strani družbe  CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto, da je slednja dne 23.09.2015 pridobila 45.000 delnic družbe Hidrotehnik d.d. z oznako VHLG. Družba CGP d.d. je tako, od dne 23.09.2015 dalje, imetnica skupaj 125.426 delnic VHLG, kar predstavlja 32,62% vseh delnic družbe Hidrotehnik d.d.

Ljubljana, 06.11.2015

Predsednik uprave:

    Klemen Zajc

 

OBJAVA O SPREMEMBI POMEMBNIH DELEŽEV

Na podlagi četrtega odstavka 532. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006, s spremembami in dopolnitvami), družba HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d. d., Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana, obvešča javnost o:

1. prejetem pisnem obvestilu s strani družbe CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d. d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto, da je slednja dne 22.09.2016 pridobila 34.702 delnic družbe Hidrotehnik d. d. z oznako VHLG. Družba CGP d. d. je tako, od dne 22.09.2016 dalje, imetnica skupaj 160.128 delnic VHLG, kar predstavlja 41,65 % vseh delnic družbe Hidrotehnik d. d,

2. prejetem pisnem obvestilu s strani družbe PERSPEKTIVA FT d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, da je slednja dne 22.09.2016 pridobila 165.948 delnic družbe Hidrotehnik d. d. z oznako VHLG. Družba PERSPEKTIVA FT d.o.o. je tako, od dne 22.09.2016 dalje, imetnica skupaj 165.948 delnic VHLG, kar predstavlja 43,16 % vseh delnic družbe Hidrotehnik d. d.

 

Ljubljana, 26.09.2016

 

                                                                                 Predsednik uprave:

                                                                                    Klemen Zajc

 

 

 

MNENJE POSLOVODSTVA GLEDE PREVZEMNE PONUDBE

 

Na podlagi 34. člena Zakona o prevzemih uprava družbe HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d. d. (v nadaljevanju: ciljna družba), objavlja

mnenje poslovodstva glede prevzemne ponudbe,

ki jo je prevzemnik PERSPEKTIVA DZU, upravljanje podjetij in poslovne storitve, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana (nadaljevanju: prevzemnik), objavil 6.10.2016 v časniku Finance.

1. Izvod prevzemne ponudbe in prospekta je poslovodstvo ciljne družbe prejelo 6.10.2016.

2. Uprava ciljne družbe na podlagi navedb v Prevzemni ponudbi in Prospektu za odkup delnic družbe HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d. d. ter informacij, ki jih je posredoval prevzemnik, ocenjuje, da je izvedba prevzema v dolgoročnem interesu ciljne družbe, saj ji zagotavlja finančne temelje za poslovanje v skladu z zastavljeno strategijo in dodatne možnosti za razvoj. Uprava ocenjuje, da bo prevzem ciljni družbi zagotavljal nadaljnje opravljanje in razvoj dejavnosti. Iz prospekta izhaja, da prevzemnik ne načrtuje spremembe politike zaposlovanja ali kraja opravljanja dejavnosti ciljne družbe. Prav tako uprava ciljne družbe po izvedenem prevzemu ne pričakuje in ne načrtuje sprememb na teh področjih.

3. Uprava ciljne družbe izjavlja, da med prevzemnikom in upravo ciljne družbe ni dogovorov glede prevzemne ponudbe.

4. Uprava ciljne družbe izjavlja, da ni dogovora med upravo ciljne družbe in prevzemnikom o načinu izvrševanja glasovalnih pravic iz delnic, katerih imetnik je prevzemnik in družbe, ki z njim delujejo usklajeno.

5. Poslovodstvo ciljne družbe nima v lasti delnic ciljne družbe.

6. Zadnje revidirano letno poročilo ciljne družbe se nanaša na leto 2015 in je dostopno na spletni strani www.ajpes.si. Knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe je na dan 31.12.2015 znašala 24,18 EUR.

7. Mnenje poslovodstva ciljne družbe o prevzemni ponudbi je uprava ciljne družbe posredovala tudi predstavnikom delavcev.

 

Ljubljana, 10.10.2016

Predsednik uprave

    Klemen Zajc