Novice

Spremljanje naravnega širjenja struge Save pri Šentjakobu

04 Januar, 2019

Spremljanje naravnega širjenja struge Save pri Šentjakobu

V sodelovanju z UL BF Oddelkom za gozdarstvo smo opravili snemanje s kopterjem na območju struge reke Save pri Šentjakobu. Spremljanje in čim boljše razumevanje naravnih erozijskih procesov, sprememb rečnega režima in delovanja zgrajenih usmerjevalnih ureditev je ključnega pomena za ustrezno načrtovanje in izvajanje bodočih vzdrževalnih del in ureditev.

Več...

Vzdrževalna dela na Iški med Vrbljenami in Tomišljem

30 Oktober, 2018

Vzdrževalna dela na Iški med Vrbljenami in Tomišljem

V letu 2018 je Hidrotehnik v sklopu vzdrževalnih del saniral staro regulacijo reke Iške med Vrbljenami in Tomišljem, dolvodno od mostu, kjer struga zavije levo, v dolžini ca. 240 m. Porušeni stari kamnito-betonski zidovi so bili odstranjeni, oblikovani so bili ustrezni pretočni profili z blagimi nakloni brežin in zemljatim visokovodnim nasipom. Mestoma so bila v obliki kamnite drče izvedena zavarovanja pred globinsko erozijo ter v obliki kamnitih reber obrežna zavarovanja v suho pred bočno erozijo.

Več...

Zavarovanje zajede Save pod naseljem Brinje

28 September, 2018

Zavarovanje zajede Save pod naseljem Brinje

Hidrotehnik v sklopu sanacijskih del izvaja zavarovanje obsežne erozijske zajede levega brega Save pod naseljem Brinje. Zgrajene so štiri jezbice – »odbijači« iz kamnite zložbe, ki bodo na tem odseku v času visokih voda preusmerjale matico vodotoka z največjimi hitrostmi od brežine stran proti sredini vodotoka.

Več...

Hidrotehnik na Plaži Sava

01 Junij, 2018

Hidrotehnik na Plaži Sava

31.5.2018 je potekala otvoritev plaže na Savi v območju Nature nad Črnuškim mostom, ki jo je sanirala Mestna občina Ljubljana s finančno podporo Ministrstva za okolje in prostor. Hidrotehnik je na sonaravni način saniral brežino in uredil dostop do vode (tudi za intervencijska vozila); kar je omogočilo postavitev ležalnih ploščadi za sončenje, ki so jih oblikovali v skupini prostoRož, in izvedbo ostalih hortikulturnih del in ureditev za prijetno počutje obiskovalcev.

Več...

Strani