Raziskovanje in razvoj

Raziskovalno razvojna (v nadaljevanju: RR) dejavnost HIDROTEHNIKA se ukvarja s sistematično uporabo znanja in razumevanja, pridobljenega predvsem z aplikativnim raziskovanjem / razvijanjem in integracijo praktičnih izkušenj. Usmerjena je v ustvarjanje in izboljšanje obstoječih sistemov, procesov in storitev kot tudi razvoj novih metod in storitev.

Izvajanje RR aktivnosti v okviru družbe v veliki meri spada v področje izvajanja RR dejavnosti, ki se financira/sofinancira iz državnega proračuna in drugih virov (iz evropskih programov in skladov, lokalnih skupnosti in gospodarstva) ter je usmerjeno k doseganju ciljev družbenega in gospodarskega razvoja Slovenije. Hkrati je cilj izvajanja RR aktivnosti dvig poslovne uspešnosti podjetja, tako s pridobivanjem sredstev in uspešno realizacijo posameznih RR projektov, kot s prenosom dosežkov razvojnega dela v uspešnejše funkcioniranje ostalih dejavnosti podjetja.

Na strnjen način je mogoče vsebinsko področje izvajanja RR aktivnosti opisati s konceptom celovitega obvladovanja varstva pred naravnimi nevarnostmi in naravnimi nesrečami – HIDROTEHNIK je s svojimi kompetencami in storitvami prisoten na vseh področjih:

 • preventiva (prevention):
  • npr. Presoja nevarnosti in ogroženosti pred naravnimi nevarnostmi (karte poplavne in erozijske nevarnosti in ogroženosti), načrti za zmanjševanje poplavne in erozijske ogroženosti,  idr.
 • pripravljenost (preparedness)
  • npr. Ocene ogroženosti kot podlaga za načrte zaščite in reševanja, intervencijske karte idr.
 • odziv, intervencija (respons)
  • npr. Strokovne podlage in orodja za vodenje in upravljanje intervencije idr.
 • obnova (recovery)
  • npr. Študije primerov posledic naravnih ujem, analize odziva na naravne nesreče idr

Shema

Koncept celovitega obvladovanja varstva pred naravnimi nevarnostmi in naravnimi nesrečami (Papež, prilagojeno po PLANALP)